Skip to content

把反义词做成对歌,好记又有趣!


阅读本文前,请点击箭头所指蓝色字,再点击关注,看下期更精彩的内容.完全是免费订阅,请放心关注.

为了让孩子学好语文,特别是反义词这一块,我们用了很多方法,发现把他们做成对歌,孩子记住的快,而且也喜欢去记,爸爸妈妈们,你们也可以试一下,让孩子开心学习,记住这些反义词。

上对下,小对大。前对后,左对右。

多对少,老对少。来对去,男对女。

黑对白,里对外。高对低,粗对细。

远对近,古对今。明对暗,早对晚。

有对无,出对入。宽对窄,买对卖。

南对北,首对尾。西对东,始对终。

干对湿,公对私。美对丑,薄对厚。

咸对淡,甘对苦。天对地,稠对稀。

旧对新,晴对阴。浮对沉,假对真。

强对弱,对对错。开对关,硬对软。

深对浅,加对减。负对正,降对升。

冷对热,饱对饿。死对生,反对正。

直对弯,长对短。胜对败,好对坏。

快对慢,双对单。熟对生,歪对正。

笑对哭,吸对呼。退对进,阳对阴。

优对劣,日对夜。紧对松,轻对重。

香对臭,胖对瘦。后对先,易对难。

冷对暖,忙对闲。爱对憎,贵对贱。

送对迎,动对静。仰对俯,吞对吐。

浊对清,输对赢。悲对喜,劳对逸。

凹对凸,矮对高。利对弊,此对彼。

盾对矛,贬对褒。涝对旱,简对繁。

安全对危险,优点对缺点。

晴天对阴天,寒冷对温暖。

喜欢对讨厌,复杂对简单。

胆小对勇敢,早晨对傍晚。

责备对称赞,坚硬对柔软。

现实对幻想,软弱对刚强。

暗淡对明亮,缓和对紧张。

迅速对缓慢,乐观对悲观。

干净对肮脏,喜悦对悲伤。

沉着对慌张,凶恶对善良。

轻巧对笨重,繁重对轻松。

火热对冰冷,浪费对节省。

迟钝对灵敏,怀疑对相信。

喧哗对安静,动摇对坚定。

黑暗对光明,表扬对批评。

先进对落后,敌人对朋友。

秘密对公开,快乐对悲哀。

扩大对缩小,笨拙对灵巧。

潮湿对干燥,和蔼对粗暴。

憎恨对热爱,隐瞒对坦白。

暴露对隐蔽,陌生对熟悉。

糟蹋对爱惜,惩罚对奖励。

困难对容易,降落对升起。

白天对黑夜,欢送对迎接。

成功对失败,爱护对损害。

幸福对痛苦,正确对错误。

认真对马虎,明白对糊涂。

稠密对稀疏,清晰对模糊。

提倡对禁止,弯曲对笔直。

永久对暂时,结束对开始。

忧愁对高兴,冷淡对热情。

粗糙对光滑,矮小对高大。

愚蠢对聪明,动摇对坚定。

强烈对微弱,勤劳对懒惰。

友情提示:微信升级到最新版本后,长按以下公众号二维码,再按“识别图中二维码”;即可自动识别,添加关注。

看过本文的人还看过

Published in美文

Be First to Comment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注